Opora G + N Rimavská Sobota

O nás

OPORA G+N v Rimavskej Sobote vznikla v roku 2001. Oficiálnu činnosť vykazuje po registrácii od februára 2002. Združuje príbuzných duševne chorých, ich priateľov, sympatizantov, odborníkov v psychiatrii a ďalších dobrovoľníkov. Úlohou a cieľom Opory G+N je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na skvalitnenie života duševne chorých a zlepšenie starostlivosti o nich. Keďže si uvedomujeme potrebu komplexnej psychosociálnej starostlivosti a potrebu umožniť klientom návrat do spoločnosti, potvrdila sa dôležitosť zariadenia podporovaného bývania a pracovnej rehabilitácie pri presune psychiatrickej starostlivosti z nemocničnej do mimonemocničnej starostlivosti.

Cieľom našej práce je:

 • zlepšenie kvality života duševne chorých, ich príbuzných a priateľov;
 • dodržiavanie ich ľudských práv;
 • presadzovanie ich požiadaviek a potrieb;
 • snaha o destigmatizáciu a zmenu stereotypu postojov voči duševne chorým;
 • integrácia duševne chorých do spoločnosti.

Stratégia:

 • upozorňovať na situáciu v spoločnosti aká je;
 • žiadať zodpovedné inštitúcie, aby si plnili svoje povinnosti;
 • ponúkať spoluprácu pri riešení.
 • podporu svojpomocného potenciálu klientov;
 • odstránenie diskriminácie, sociálneho vylúčenia a boj proti stigmatizácii;
 • zrovnoprávnenie životných podmienok, presadzovanie práv na rehabilitáciu, prácu a bývanie;
 • skvalitnenie psychiatrickej starostlivosti a zapojenia sa do nej;
 • integráciu do spoločnosti vo všetkých oblastiach života;
 • zlepšenie kvality života  rodinných príslušníkov.

Dom duševného zdravia – špecializované zariadenie v Rimavskej Sobote je po Michalovciach druhé zariadenie svojho druhu poskytujúce sociálne služby pre duševne chorých na území Slovenskej republiky. V pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja sme prvé a zatiaľ jediné zariadenie, ktoré si určilo za cieľovú skupinu duševne chorých ľudí.

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja poskytuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu na náklady spojené s poskytovaním sociálnych služieb, na základe zmluvy medzi Úradom BBSK a OPOROU G+N. Výška finančného príspevku je určená Zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Budova Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia je majetkom mesta Rimavská Sobota a OPORA G+N ju má v dlhodobom prenájme od 1.1.2004. OPORA G+N má v úmysle v budúcnosti budovu odkúpiť do vlastníctva.

V časti objektu Zariadenia podporovaného bývania aj Rehabilitačného strediska už prebehli potrebné rekonštrukčné práce – ako prispôsobenie priečok na vybudovanie dielní, izieb, kancelárií, šatne, sociálnych zariadení a ostatných priestorov, zavedenie nového elektrického rozvodu, vodovodného rozvodu, nátery stien, založenie okien a podláh vo všetkých miestnostiach.

Rekonštrukcia a zariadenie priestorov Domu duševného zdravia – špecializovaného zariadenia sa realizovala predovšetkým z dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – výťažok lotérií (vo výške 66.388,-  €), dobrovoľníckou prácou a formou aktivačnej činnosti cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote.

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N získalo v roku 2011 nenávratný finančný príspevok pre projekty „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“,   „Šanca pre všetkých“ a „Zvyšovanie kvality a efektivity služieb starostlivosti“, ktoré sa realizujú vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk).