Opora G + N Rimavská Sobota
Opora G+N Rim. Sobota - Na stiahnutie...

Október 2011

         Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N získalo nenávratný finančný príspevok pre projekt „Zvyšovanie kvality a efektivity služieb starostlivosti“ vo výške 51 257,90,- € z Európskeho sociálneho fondu, Fondu sociálneho rozvoja v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, www.esf.gov.sk.

       Dňom 1.10.2011 Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N  začína implementovať projekt „Zvyšovanie kvality a efektivity služieb starostlivosti“, ktorého cieľom je sociálna inklúzia osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja a humanizácie služieb starostlivosti.

      Aktivity projektu smerujú k podpore zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín do spoločnosti prostredníctvom vzdelávania zamestnancov vykonávajúcich politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie sa dosiahne, že zamestnanci budú spĺňať predpoklady pre danú náročnú prácu čo je elementárnym predpokladom pre humanizáciu a modernizáciu služieb, ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti, a tiež podporujú zotrvanie fyzických osôb v prirodzenom sociálnom prostredí.  

       Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté fyzické osoby pre ktoré sú poskytované sociálne služby podľa osobitných zákonov (t.j. občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom a občania v nepriaznivej sociálnej situácii) a zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie v neverejnom sektore vykonávajúci humanizáciu a modernizáciu sociálnych služieb.

    

Jún 2011

V júni 2011 začína Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, so sídlom Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota realizovať projekty pod názvom „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ a Šanca pre všetkých. Projekty sa realizujú vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk). Hlavným opatrením projektu je podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity.

            Aktivity projektov sa budú uskutočňovať od 01.06.2011 do 31.05.2013 v Dome duševného zdravia – zariadení podporovaného bývania a rehabilitačnom stredisku v Rimavskej Sobote, Banskobystrickom samosprávnom kraji. Hlavnou aktivitou projektu je  „Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín do spoločnosti“. Aktivity sú zamerané na zamedzenie nárastu sociálno-patologických javov a obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu plnoletých (zdravotne postihnutých) s dôrazom na nové inovatívne aktivity, na sieťovanie služieb starostlivosti v regióne vrátane služieb zameraných na kontinuitu sociálnej a zdravotnej starostlivosti, aktivity zamerané na humanizáciu, modernizáciu a závadzanie nových typov sociálnych služieb.

            Špecifické ciele projektov:

-   vyššia dostupnosť, kvalita a efektivita služieb starostlivosti (sociálnych služieb), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie.

-  podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti (sociálnych služieb).

Cieľovou skupinou projektov sú plnoleté fyzické osoby pre ktoré sú poskytované sociálne služby podľa osobitných zákonov, zariadenie podporovaného bývania podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 34 formou celoročnej pobytovej služby a rehabilitačné stredisko podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 37 formou dennej pobytovej služby. A taktiež zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie v neverejnom sektore v rámci realizácie aktivít Modernizácia a zavádzanie nových typov sociálnych služieb cielených na podporu zotrvania fyzických osôb v prirodzenom sociálnom prostredí.

Celkové výdavky projektu „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ počas jeho realizácie budú 157 814,85.- €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 149 924,11.- €. Vlastný vklad Združenia príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N bude 7 890,74.- €.

Celkové výdavky projektu „Šanca pre všetkých“ počas jeho realizácie budú 157 754,82.- €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 149 867,08.- €. Vlastný vklad Združenia príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N bude 7 887,74.- €.