Opora G + N Rimavská Sobota
Opora G+N Rim.Sobota - Rehabilitačné stredisko

Rehabilitačné stredisko

V rehabilitačnom stredisku OPORA G+N ako neštátny subjekt podľa § 37 č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálnu službu plnoletým fyzickým osobám so zdravotným postihnutím, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

CIEĽ »

 • zlepšenie  kvality života ťažko zdravotne postihnutých a ich príbuzných
 • dodržiavanie ich ľudských práv a presadzovanie ich potrieb a požiadaviek
 • naučiť klientov žiť samostatne - podporovať rozvoj praktických zručností, schopností a návykov
 • rozvíjanie sociálnych zručností, ktoré sú pre praktický život potrebné -  asertivita, riešenie konfliktov, rozvoj komunikácie a ďalšie
 • integrácia ťažko zdravotne postihnutých do bežného života
 • zabraňovať prehlbovaniu duševných postihnutí a znížiť potrebu ďalšej psychiatrickej starostlivosti  
 • podnietiť verejnosť k tolerancii psychicky znevýhodnených občanov a odbúrať predsudky voči nim

Našou snahou je motivovať a priviesť ľudí k zmysluplnému tráveniu svojho voľného času, nájsť skrytý potenciál precvičovaním mentálnych schopností. Motivovať jednotlivcov k osvojeniu a vytvoreniu si režimu dňa, vybudovať  či obnoviť pracovné návyky u občanov. Klienti sa v našom zariadení stretávajú s novými metódami a technikami práce s ktorými by sa inak nestretli.

REHABILITAČNÉ STREDISKO poskytuje »

 • sociálnu prevenciu -  činnosť nasmerovaná na minimalizovanie antisociálnych problémov, ktoré sa vyskytujú v živote jednotlivcov, rodín, skupín, prípadne aj komunít. Sú to určité opatrenia, ktoré smerujú k posilňovaniu a ochrane komplexnej sociálnej vyváženosti.
 • sociálnu rehabilitáciu –  uskutočňujeme rozvoj sociálnych kompetencií, t.j. obnova sociálnych a pracovných zručností, získanie schopností stratených, či oslabených ochorením. Klientov chceme taktiež naučiť pracovať v kolektíve a začleňovať sa doň.
 • pracovnú terapiu -  činnosť zameraná na obnovenie, ozdravenie, zmiernenie alebo zlepšenie určitého sociálneho stavu, v ktorom sa klient nachádza, zmiernenie, alebo odstránenie porušenej rovnováhy medzi klientom a prostredím.

Pracovná terapia sa vykonáva súčasne v 4 terapeutických dielňach:

 • keramická dielňa →  V tejto dielni si klienti majú možnosť pracovať s hlinou, modelovať  a dekorovať  výrobky  podľa vopred daných vzorov alebo vlastnej fantázie.
 • krajčírska dielňa →  Tu sa okrem ručných prác venuje aj rôznym výtvarným a dekoračným technikám či metódam spracovania rozmanitých materiálov.
 • stolárska dielňa → Dielňa je zameraná na spracovanie a úpravu dreva, výrobu a skladanie drevených hračiek a iných artiklov.
 • dielňa kuchyňa → Klientov vedie k samostatnosti a schopnosti pripravovať jednoduché pokrmy.

Aktivity v rehabilitačnom stredisku sa v základe delia na:

 • dopoludňajšie  →  zamerané na manuálne činnosti  v jednotlivých dielňach
 • popoludňajšie  →  zamerané na mentálne a sociálne zručnosti a činnosti

PODMIENKY PRIJATIA »

 • min. vek 18 rokov (dospelá osoba)
 • zdravotné postihnutie (duševné ochorenie)
 • posudok o odkázanosti na sociálnu službu z BBSK  

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby s klientom sa uzatvára na dobu neurčitú. Poplatok za poskytovanú sociálnu službu je 5,- €/mesačne.