Opora G + N Rimavská Sobota
Opora G+N Rim. Sobota - Na stiahnutie...

Verejne obstarávanie - Dokumenty

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2012
Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2012


20.08.2012 VO-FSR-04/2012 Výzva na predloženie ponuky

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N ako verejný obstarávateľ v zmysle § 99 a prílohy č.3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej „ZVO“) obstaráva podprahovú zákazku na poskytnutie neprioritných služieb: „Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok“ pre projekty: „Šanca pre všetkých“ „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130429  a kód ITMS 27120130431.

Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.

Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky doručte prosím, v písomnej forme a v termíne do 03.09.2012 do 10.00 hod. osobne alebo poštou (nerozhoduje pečiatka pošty, 03.09.2012 o 10:00 hod. ponuka musí byť na danej adrese) na adresu:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.

Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme.

Výzva tu


UPOVEDOMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY


23.04.2012 VO-FSR-03/2012 Výzva na predloženie cenovej ponuky

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N ako verejný obstarávateľ v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej „ZVO“) obstaráva zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie neprioritných služieb: „Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok“ pre projekty: „Šanca pre všetkých“ „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130429  a kód ITMS 27120130431.

Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.

Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky doručte prosím, v písomnej forme a v termíne do 18.05.2012 do 10.00 hod. osobne alebo poštou (nerozhoduje pečiatka pošty, 18.05.2012 o 10:00 hod. ponuka musí byť na danej adrese) na adresu:

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.

Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme. 

Výzva tu


Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou 2012


14.03. 2012 VO-FSR-02/2012 Výzva na predloženie cenovej ponuky
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N
ako verejný obstarávateľ podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) obstaráva zákazku o poskytnutie služby formou prieskumu trhu „Zabezpečenie Vzdelávania pracovných terapeutov a asistentov“ pre  projekt „Zvyšovanie kvality a efektivity služieb starostlivosti“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130430.
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.


Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky doručte prosím, v písomnej forme a v termíne do 30.03.2012 do 10.00 hod. osobne alebo poštou (nerozhoduje pečiatka pošty, 30.03.2012 o 10:00 hod. ponuka musí byť na danej adrese) na adresu:
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.
Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme. 


Výzva
tu


UPOVEDOMENIE O ZRUŠENÍ VÝZVY NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY - Vzdelávanie pracovných terapeutov a asistentov

Upovedomenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky - "Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok", detail tu

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou 2011


30.01. 2012 VO-FSR-01/2012 Výzva na predloženie ponuky
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N
ako verejný obstarávateľ podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) obstaráva zákazku o poskytnutie služby formou prieskumu trhu „Zabezpečenie Vzdelávania pracovných terapeutov a asistentov“ pre  projekt „Zvyšovanie kvality a efektivity služieb starostlivosti“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130430.
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.


Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky doručte prosím, v písomnej forme a v termíne do 24.02.2012 do 10.00 hod. osobne alebo poštou (nerozhoduje pečiatka pošty, 24.02.2012 o 10:00 hod. ponuka musí byť na danej adrese) na adresu:
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.
Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme. 


Výzva
tu


22.11. 2011 VO-FSR-05/2011 Výzva na predloženie ponuky
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N
ako verejný obstarávateľ podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) obstaráva zákazku o poskytnutie služby formou prieskumu trhu „Zabezpečenie Supervízie“ pre  projekt „Zvyšovanie kvality a efektivity služieb starostlivosti“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130430.
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.


Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s Výzvou na predloženie cenovej ponuky doručte prosím, v písomnej forme a v termíne do 20.12.2011 do 10.00 hod. osobne alebo poštou (nerozhoduje pečiatka pošty, 20.12.2011 o 10:00 hod. ponuka musí byť na danej adrese) na adresu:
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.
Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme. 


Súťažné podklady tu


23.8. 2011 VO-FSR-01/2011 Výzva na predloženie ponuky
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N
ako verejný obstarávateľ podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) obstaráva zákazku o poskytnutie služby „Dodávka elektrickej energie“ pre  projekt „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ a pre projekt Šanca pre všetkých, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130429  a kód ITMS 27120130431.
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.

Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s priloženými Súťažnými podkladmi doručte, prosím, v písomnej forme v termíne do 28.09.2011 do 15.00 hod. osobne alebo poštou na adresu:
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.
Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme. 

Súťažné podklady
tu

 23.08. 2011 VO-FSR-02/2011 Výzva na predloženie ponuky
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N ako verejný obstarávateľ podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) obstaráva zákazku o poskytnutie služby „IT služby, servis PC“ pre  projekt „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“ a pre projekt Šanca pre všetkých, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130429  a kód ITMS 27120130431.
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.


Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s priloženými Súťažnými podkladmi doručte, prosím, v písomnej forme v termíne do 28.09.2011 do 15.00 hod. osobne alebo poštou na adresu:
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.
Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme. 


Súťažné podklady
tu

 


23.08. 2011 VO-FSR-03/2011 Výzva na predloženie ponuky
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N
ako verejný obstarávateľ podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) obstaráva zákazku o poskytnutie tovaru „Kancelárske potreby“ pre  projekt „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých“, ktorý bol podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130429.
Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou obstarávanú podľa § 102 ZVO.


Ak máte záujem o účasť na tomto obstarávaní, Vašu cenovú ponuku vypracovanú v súlade s priloženými Súťažnými podkladmi doručte, prosím, v písomnej forme v termíne do 28.09.2011 do 15.00 hod. osobne alebo poštou na adresu:
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, Kraskova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota, alebo na e-mailovú adresu opora@oporagn.sk.
Za prejavený záujem a predloženie ponuky Vám vopred ďakujeme. 


Súťažné podklady
tu


01.09. 2011 VO-FSR-04/2011 Výzva na predloženie ponuky
Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 99 a prílohy č.3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej „ZVO“) obstaráva podprahovú zákazku na poskytnutie neprioritných služieb: „Zabezpečenie poskytovania stravovacích služieb formou stravných poukážok“ pre projekty: „Šanca pre všetkých“ „Bývanie – dôležitá sociálna potreba pre všetkých, ktoré boli podporené z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja, kód ITMS: 27120130429  a kód ITMS 27120130431.
Jedná sa o podprahovú zákazku obstarávanú podľa § 99 ZVO.

Výzva tu