Opora G + N Rimavská Sobota
Opora G+N Rim. Sobota

Vznik a história

Dlhoročný sen sa stal skutočnosťou. Dňa 12. októbra 2004 sme slávnostne otvorili druhý Dom duševného zdravia na Slovensku. Je to výsledok ťažkej a obetavej práce členov a sympatizantov združenia príbuzných a priateľov duševne chorých, regiónov Gemera a Novohradu OPORA G+N v Rimavskej Sobote. Začalo sa to vlastne na Šírave, kde sa stretávajú každý rok duševne chorí v septembri. V roku 2001 sme boli s pacientmi na tomto stretnutí. Naši priatelia z Michaloviec, pán primár MUDr. Nawka a pani Lojanová, riaditeľka Domu duševného zdravia sa nám pochválili ich zariadeniami, a to zariadením chráneného bývania a rehabilitačným strediskom. Boli sme z toho udivení. Cestou domov bývalý predseda združenia duševne chorých TREND-u G+N pán Smugala nahlas rozmýšľal a opýtal sa: „Čo by bolo, keby sme niečo také mali aj v Rimavskej Sobote?“ Cestou domov sa teda zrodila myšlienka, že to skúsime aj my.

Na začiatku nás bola hŕstka. Pani doktorka Dovalová, Júlia Ferleťáková a Valentín Dusza. Založili sme prípravný výbor, vypracovali sme stanovy a boli sme zaregistrovaní vo februári roku 2002. Začala sa tvrdá práca. Návšteva Michaloviec, písanie projektov, čakanie na ich výsledky. Na začiatku to išlo veľmi ťažko, kým nám schválili prvý projekt na MPSVaR SR z výťažkov lotérií a podobných hier. V decembri roku 2003 sme získali od mesta Rimavská Sobota túto budovu do prenájmu a začalo sa s rekonštrukciou. Znova písanie projektov, až kým nám neprešiel druhý projekt na MPSVaR SR z výťažkov lotérií. Vedeli sme, že ešte tých financií nebude dosť, ale po úvahe so stavebnou firmou Renova, osobne s pánom Kovácsom sme sa dohodli, a dielo sme dotiahli až do konca. Dá sa povedať, že dnes máme vnútorné priestory budovy hotové a môže slúžiť pre klientov. Týmto sa však naša práca nekončí, práve naopak začína. Doteraz sme robili s neživým materiálom, fyzicky. Teraz príde tá ťažšia práca a to práca s duševne chorými. Je to práca náročná, vyžaduje to veľa trpezlivosti, obetavosti a pochopenia, ale sme presvedčení, že kolektív, ktorý sa tu vytvoril to zvládne. Chceme presvedčiť najmä ich samotných, že sú schopní samostatne žiť a pracovať. Treba presvedčiť aj ich rodinných príslušníkov, že v chránenom bývaní nájdu skutočný domov a v rehabilitačnom stredisku také miesto, kde sa budú cítiť dobre, kde im práca nebude na obtiaž a kde si budú vedieť nájsť uplatnenie. Chceme presvedčiť aj profesionálov psychiatrov a psychológov, že to nie je konkurencia, ale podaná pomocná ruka po prepustení duševne chorých z nemocničnej starostlivosti. Neľahká úloha je tiež presvedčiť verejnosť, lebo v tejto oblasti ešte stále pretrvávajú predsudky voči psychicky chorým. Dom duševného zdravia zahŕňa dve zariadenia: Zariadenie chráneného bývania a Rehabilitačné stredisko.

V zariadení chráneného bývania bude OPORA G+N, ako neštátny subjekt podľa § 72 Zákona o sociálnej pomoci poskytovať pre 14 duševne chorých ubytovanie (klient musí byť schopný viesť samostatný život s pomocou inej osoby) a dohľad (sledovanie správania a činnosti klienta, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení chráneného bývania).

      Poskytovaním týchto sociálnych služieb chceme:

  • podporiť ich autonómiu a čo najviac samostatné vedenie ich života,
  • dať priestor a stimulovať ich k preberaniu zodpovednosti a nachádzaniu vlastných riešení,
  • znížiť ich potrebu a závislosť od ďalšej psychiatrickej starostlivosti s cieľom ich integrácie do spoločnosti a pracovného procesu.

V rehabilitačnom stredisku môže OPORA G+N ako neštátny subjekt podľa § 72 Zákona o sociálnej pomoci poskytovať pre 30 duševne chorých obnovu najvyššie dosiahnuteľného individuálneho stupňa osobnostného vývinu a fyzickej výkonnosti:
a) sociálnu prevenciu formou rehabilitačnej činnosti,
b) poradenstvo súvisiace s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poskytovaním týchto sociálnych služieb chce OPORA G+N:

  • aktivovať vnútorné schopnosti občanov s duševnou chorobou na prekonanie osobnostných dôsledkov a sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
  • predchádzať a zabraňovať prehlbovaniu duševnej choroby,
  • poskytovať informácie o možnostiach riešenia hmotnej a sociálnej núdze,
  • usmerňovať týchto občanov pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci s cieľom znížiť potrebu ďalšej psychiatrickej starostlivosti a ich integráciu do bežného života.

Na záver dovoľte, aby sme vyslovili poďakovanie všetkým, ktorí na Dome duševného zdravia pracovali. Ďakujem všetkým členom a sympatizantom nášho združenia. Poďakovanie patrí tiež pánovi primárovi MUDr. Nawkovi z Michaloviec a pani Lojanovej, riaditeľke Domu duševného zdravia v Michalovciach, za nezištnú a obetavú pomoc. Poďakovanie patrí mestu Rimavská Sobota na čele s pánom primátorom, doktorom Cifrušom a mestskému zastupiteľstvu, ktorí túto humánnu myšlienku podporili. Ďakujeme šiestim našim poslancom Banskobystrického samosprávneho kraja, hlavne pánovi inžinierovi Bánovi, ktorí túto myšlienku tlmočili a presvedčili svojich kolegov v Banskej Bystrici. Ďakujeme aj sponzorom, ktorí pomohli počas rekonštrukčných prác a podporili toto slávnostné otvorenie. Poďakovanie tiež patrí tým nezamestnaným, ktorí sa počas aktivačnej práce zúčastnili na drobných prácach a svojou robotou prispeli k dielu. Dokončili by sme myšlienkou:

"Ťažko pomáhať bezmocným za nepomoci mocných."

Ešte raz Vám všetkým ďakujeme.

Predsedníctvo OPORA G+N